Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

gb


gbaarɔɔ́ Pl: gbáárásɩ n maladie de respiration
gbaáta n cuvette en calebasse
gbangbáana n type de pagne
gbáŋ́-gbáŋ́ idéo bruit de deux choses sonores par exemple fer contre fer, pierre contre fer
gbarɩ-gbáárʊ́ʊ Pl: gbarɩ-gbáárɩ́nɩ n maladie de respiration, asthme n.m.
gbeeva n bambou associé au fil
gbégídi n seau n.m.
gbem-gbem n serpent volant
gbema n épinard n.m.
gbengben cʊ́kɔ́lɔkʊ́ n plante médicinale
gbentéle n une fille de grande forme avec un mauvais caractère
gbéyi-gbéyi idéo bruit d'un moteur Cʊnɩ gbéyi-gbéyi. Le moulin à gasoil fait 'poum poum'
gbezele n vantardisme n.m.
gbɛdɛ́ n mécanicien n.m.
gbɛɛzɛbá n cordonnier n.m.
gbɛlɛyɔ́ɔ n la danse gbèlèyo
gbim gbiní n léopard n.m.
gbɔɔ́ɔ n & adj deux mille; fortune n.f. Lɛlɛɛɖɔ́ liideé gbɔɔ́ɔ faawʊ́-dʊ́ʊ wɛ. Maintenant il y a un billet de deux mille. Salá wɛna amáána gbɔɔ́ɔ. Sala a assez de fortune.
gbásɩ nasɩ́lɛ na nasʊ́nʊ́wá cinq mille
gbásɩ nasʊ́nʊ́wá dix mille
gbɔɔ́ɔ n & adj deux mille; fortune n.f. Lɛlɛɛɖɔ́ liideé gbɔɔ́ɔ faawʊ́-dʊ́ʊ wɛ. Maintenant il y a un billet de deux mille. Salá wɛna amáána gbɔɔ́ɔ. Sala a assez de fortune.
gbásɩ nasɩ́lɛ na nasʊ́nʊ́wá cinq mille
gbásɩ nasʊ́nʊ́wá dix mille
gbɔɔ́ɔ n & adj deux mille; fortune n.f. Lɛlɛɛɖɔ́ liideé gbɔɔ́ɔ faawʊ́-dʊ́ʊ wɛ. Maintenant il y a un billet de deux mille. Salá wɛna amáána gbɔɔ́ɔ. Sala a assez de fortune.
gbásɩ nasɩ́lɛ na nasʊ́nʊ́wá cinq mille
gbásɩ nasʊ́nʊ́wá dix mille