Browse Tem

a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

l


lɛɛ́ v 1retirer Wɛɛlɛ́ɛ liideé mɔ́jɔ́. Il m'a retiré l'argent. 2sauver Mɛ́ɛ́lɛ́ɛ Zináábu batʊlʊ́ yɩ sáráka-daá. J'ai sauvé Zinabou en la libérant de la prison.
lɛɛdɩ́ v rôder Ŋmɩɩlʊ́ wɛ́nlɛɛdɩ́ ɖaána wɔ́rɔ́. Le voleur rôde derrière la maison.
lɛ́ɛ́dɩ n sauvetage n.m., salut n.m.
lɛɛlʊ́ʊ Pl: lɛɛlɩ́nɩ n variété d'antilope
lɛ́ɛ́nɩ́ adj les deux
lɛɛrʊ́ Pl: lɛɛráa n sauveur n.m.
lɛɛzɩ́ v 1parfaire Wɛɛgbɛ́lɛm mootóo cɔwʊ́ʊ hálɩ bɩlɛ́ɛ́zɩ yɩ. Il est arrivé à parfaire son apprentissage de moto. 2rendre lisse (par ex la tête en la coiffant) Bɛɛlɛ́ɛ́zɩ yɩ kʊjʊʊ́ kpɛ́kpɛ́lɛ. On lui a rasé la tête.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛɛzʊ́ʊ Pl: lɛɛzɩ́nɩ n 1silhouette n.f., ombre n.f. 2image n.f., dessin n.m., film n.m.
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́cɛnkʊ́ appareil photographique
lɛɛzʊ́ʊ kɩ́kpɔɔkʊ́ caméra
lɛɛzʊ́ʊ kpɔwʊ́ʊ v filmer
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́ɩ photographie n.f.
lɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ́ dessinateur, -rice n.m./f.
lɛfɛ́ n plateau tissé en raphia
lɛfɛ́ lɛfɛ́ n nom d'un pagne avec un dessein d'un plateau
lɛkʊ́ Pl: lɛkɩ́nɩ n réserve de bois dans une case
lɛlɛɛɖɔ́ adv maintenant, de nos jours Lɛlɛɛɖɔ́ bɩsáánɩ cɔɔ́ɔ araha. Maintenant, les pagnes sont bon marché.
lɛlɛnɩ́ loc adv en même temps, tout d'un coup
lɛndɩ́ v effeuiller, éplucher Baabá wɛɛlɛ́ndɩ fudúu. Le vieux a épluché l'igname.
lɛ́nɩ n ce qui est cru, -e
lɛrɛsɩ́ v faire cuire Mɔgɔɔ wɛɛlɛ́rɛ́sɩ baabá-dɛ́ɛ sɔ́m. Ma mère a fait cuire la viande de Papa.
lɛrɩ́ɩ v 1déchirer Mɔɖɔndɩ wɛɛlɛrɩ́ tóko mɔ́rɔ́. Mon ami a déchiré mon habit. 2enlever Bɛɛlɛrɩ́ baabá-dɛ́ɛ fɔɔ́-daá wáámɩ́lá. On a enlevé le maïs dans le champ de Papa. 3dévorer Gúúní wɛɛlɛ́rɩ kpeléwúre. Le lion a dévoré la biche.
lɛrʊʊ́ Pl: lɛrɩ́nɩ n 1parc de chasse périodique 2feu de brousse
lɛ́zɛ́-lɛ́zɛ́ idéo lisse
lɛzɩ́ɩ v devancer Alʊ́ kúmuú wɛɛlɛzɩ́ ɩyɔ́ɖɔ́ɔ́nɩ́ ɩlɩzɩ́ ɖaḿ kʊ́bɔńgɩ. La petite femme a devancé sa coépouse en choisissant la grande chambre.