Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

n


nombreux, -ses adj
nombreux/ses
nombril
nombril nm
nord
nourriture
nourriture nf
nous
nouveau-né, -e
nouveau-né, -e nm/f
nouveau, -x, nouvel, -lle, -s
nouveauté
nouveauté nf
novembre nm
noyer
noyer v
nuage nm