Browse Tem


a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

ŋ


ŋɛɛnɩ́ v 1être bien noir,-e, bien sombre Ɩsɔ́ɔ́dáá ŋɛɛnɛ́ɛ. Le ciel est bien sombre. 2être sale Zabɩ́ɩ́rá wɛɛŋɛ́ɛ́nɩ páá. Zabira est bien sale.
ŋɔ́ɔŋɔ́ɔ́wʊ Pl: ŋɔ́ɔŋɔ́ɔ́nɩ n corbeau n.m.