Browse Tem


a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

a


ajaá n araignée n.f.
ajaá giri-giri araignée domestique
ajaá yɔ́ɔ́tɩ toile d'araignée
ajaáyɔ́ɔ n 1équice n.f. 2maladie des nouveaux nés où l'enfant est tellement chétif qu'il ressemble à une équice
ajalaaza n bribes n.f.pl., restes n.f.pl. Ɖɛ́ɛ́ɖɛ́ɛ sɔɔná-dɛ́ɛ ajalaaza fɔɔ́-daá. Nous sommes partis à la recherche des bribes au champ.
ajɛnɖɛ n chasse n.f.
ajɛnjɛlɩ́m n juillet n.m.
ajifótó Pl: ajifótówá n crapaud n.m.
ajitó n sorgho n.m.
ajitó Pl: ajitówá n personne qui a connu beaucoup d'amants Ajitó báa weení wángagʊʊrɩnáa kʊdɔḿ kidaavé nɛ́ gɛ. Toute personne qui a beaucoup d'amants finit toujours par une maladie meurtrière.
ajɩhɔ́ɔ n crapaud n.m. Variante : Fazao
ajooda n le fait de prendre à l'improviste Awéyi-dɛ́ɛ ajooda waagʊ́sɩ malaakáarɩ. Le fait que ma tante m'a pris à l'improviste m'a découragé.
ajoodí Pl: ajoodíwá n variété de souris
akalalá Pl: akalaláwá n espèce d'étoffe blanche
akálo n plâtre n.f.
akankaá n citron n.m., citronnier n.m.
Akébu n Akébou (nom du peuple et de la langue)
akimá n nom d'un clan tem
akoɖí Pl: akoɖíwá n banane n.f.
akɔ́ntaá n comptabilité n.f., calcul n.m. Ɖɛ́dɛ́ɛ akɔ́ntaá waalá ɖéyí-ɖéyí. Notre calcul a été juste.
akɔ́ntaá-bú Pl: akɔ́ntaá-bíya n nombre n.m.
akɔtɔ n savon traditionnel
akpa Pl: akpawá n pneu n.m.
akpá akpíízi n friperie n.f.
akpákɩná Pl: akpákɩnáwá n paire d'épis de maïs portée par une seule tige.
akpatá Pl: akpatáwá n sandalette n.f.
akpená n nom d'un clan tem