Browse Tem


d


dábʊ́rʊbɛ́yɩ Pl: dábʊ́rʊbɛ́yɩwá n fusil moderne à double bouche
dééveedée n DVD n.m.
dɛ́ɛ́rɛ adv environ, comme Ɩgɔɔ dɛ́ɛ́rɛ gɛ sɩ ɩlá. Elle fera comme sa mère.
diraapóo n drapeau n.m.
dɩgbaɖɛ́