Browse Tem


k


kafʊ́ n aspiration de sang par corne
kagaara n table en bois
kagarɔɔ́ Pl: kagarásɩ n strangulation n.f.
kagazɩ́ya n foudre, cris de puissance
kagbalɔɔ́ Pl: kagbalásɩ n rocher n.m.
kagbáńdɩ n chasse au fusil
kagbáŋa n danse des chasseurs
kagbɔ́ɔ Pl: kagbásɩ n calebasse de boisson
kagʊʊrɩya n fin n.f. Ɩsɔ́ɔ ɩ́fá ɖáa kagʊʊrɩya kífénga. Que Dieu nous donne une bonne fin.
kajaanɔ́ɔ adj ordinaire Naaná-dɛ́ɛ bɩsaawʊ́ kajaanɔ́ɔ wɛɛlɛrɩ́. Le pagne ordinaire de Maman est déchiré.
kajaarɩya n agacement n.m.
kajáka n bas-fond, marécage
kajaŋá n plateau n.m.
kajɩbɩ́ya n parler sous la langue
kajɩbɔ́ɔ́nɩ n endroit où les animaux boivent
kajɩka n taquinerie garçon-fille Kamáálu-dɛ́ɛ kajɩka waaza ɩɖɛɛlʊ́ hálɩ bɔsɔ́ɔ tɩmɛ́rɛ-rɔɔzɩ́. La taquinerie de Kamalou a emporté sa femme jusqu'à être en retard.
kajɩ́ra n ce qui est propre Rumáána cɔɔ́ɔ kajɩ́ra. Roumana est propre.
kajɩ́ra cɔwʊʊ́ adj propre
kajɩ́ra n ce qui est propre Rumáána cɔɔ́ɔ kajɩ́ra. Roumana est propre.
kajɩ́ra cɔwʊʊ́ adj propre
kajɩra-dʊ́ʊ Pl: kajɩra-dɩnáa n celui qui est propre
kajɩrɩ́tɩ n hygiène n.f., propriété n.f.
kajɩrɩ́tɩ-dʊ́ʊ Pl: kajɩrɩ́tɩ-dɩnáa n celui qui est propre lui-même et son environnement
kajʊbɩ́ya Pl: kajʊbɩ́yɩ́sɩ n balbutient n.m.
káká n carie dentaire, maladie des ongles
kakaacɩ́ n antonoir n.m.
kakáláɖɔ́ɔ́ Pl: kakáláɖásɩ n grondement n.m. A nyáánɩ́ɩ kakáláɖɔ́ɔ́ ɖaána naaná gɛ. Si tu entends un grondement à la maison, c'est la vieille.