Parcourir le tem


s


soyíya Pl: soyísi n 1petit mortier 2épine n.f.
sɔ́bɔ́rɔ́ Pl: sɔ́bɔ́rɔ́wá n moustiquaire n.f.
sɔɖɔɔ́ Pl: sɔɖásɩ n tige de brochette
Sɔgɔɖɛyɩ́ n Sokodé (ville au centre du Togo)
sɔkɩ́ v plaisanter (avec un parent de plaisanterie) Baacáná wɔ́nzɔkɩ́ ɩɖawaalʊ ɖɛɛlʊ́. Le beau-frère plaisante avec la femme de son frère.
sɔkɩńɖɛ n plaisanterie n.f.
sɔkɩnʊ́ʊ Pl: sɔkɩnɩnáa n parent à plaisanterie
sɔkɔrɔ́ n pâte d'ignames, fufu n.m.
sɔ́lɩ́-sɔ́lɩ́ idéo bien tranchant Sɔɔ́ cɔɔ́ɔ sɔ́lɩ́-sɔ́lɩ́. Le couteau est bien tranchant
sɔlɩ́ɩ v émettre un clic de mépris Ámiiná wɔɔzɔlɩ́ ɩyɔ́ɖɔ́ɔ́nɩ́. Amina a émis un clic de mépris à sa coépouse.
sɔḿ v 1humer Sɔm nbɛ́ɛ́m sɩ bɩ́nvɔwʊ́ʊ Hume voir si ça sent mauvais 2flairer Avaarɩ́ wɔ́nzɔḿ fɩ́m. Le bouc flaire l'urine.
sɔ́m n viande nf
sɔ́m v 1piquer Nyɩmɛ́rɛ wɔɔzɔ́ bú nʊvɔ́rɛ. Le clou a piqué le pied de l'enfant. 2vacciner Lákʊ́ta wɔɔzɔ́ bú titanúsi. L'infirmier a vacciné l'enfant contre le tétanos.
sɔ́m v allumer Bɔɔzɔ́ nimíni. On a allumé le feu.
sɔ́m v interdire, refuser Mɔ́ɔ́zɔ́ mádɩ fudúu tɔwʊ́ʊ. Je me suis interdit la consommation de l'igname.
ɩráa sɔ́m se dégouter de quelqu'un
sɔ́m v servir du fufu Naaná wɔɔzɔ́ ma sɔkɔrɔ́. Maman m'a servi du fufu.
sɔmdɔdɔ́m n viande sans os
sɔmjɩ́ɖɛ Pl: sɔmjɩrá n morceau de viande
sɔ́ńdɩ n placenta n.m.
sɔńɖɛ Pl: sɔɔná n variété de haricot
sɔ́nɩ n goût n.m. Ŋmaawʊ́ waalɩ́ɩ ma sɔ́nɩ. Le riz me dégoûte.
sɔ́nɩ lɩɩ́ v dégoûter Ɖóózi sɩna sɩɩlɩ́ɩ ma sɔ́nɩ. Cette sauce m'a dégoûté.
sɔ́nɩ n goût n.m. Ŋmaawʊ́ waalɩ́ɩ ma sɔ́nɩ. Le riz me dégoûte.
sɔ́nɩ lɩɩ́ v dégoûter Ɖóózi sɩna sɩɩlɩ́ɩ ma sɔ́nɩ. Cette sauce m'a dégoûté.
sɔntɔ́ n petit déjeuner n.m.
sɔŋáyɩ n fétiche en fer
sɔɔ́ Pl: sɛ́ɛ́zɩ n couteau n.m.