Parcourir le tem


a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

s


sɛ́ɛ́mɔ́ɔ Pl: sɛ́ɛ́másɩ n groupe de guerriers
sɛɛrɛ́ Pl: sɛɛyá n variété de rat
sɛ́ɛ́rɛ n flamboyant n.m.
sɛɛzɩ́ v rougir quelque chose (dépigmenter) Mɔɖɔndɩ wɛɛzɛ́ɛ́zɩ ɩdɔnʊʊ́. Ma camarade a dépigmenté sa peau.
sɛɛzɔɔ́ Pl: sɛɛzásɩ n hache pour tailler
sɛgbɛ́ n rouge à lèvre
sɛgbɛdɛyɩ́ n mercredi (traditionnel)
sɛ́kɩ́ɖɛ Pl: sɛká n grappe n.f. Ayaba sɛkɩ́ɖɛ weegíi. La grappe de bananes est grosse.
sɛkpɛ́yɩ n fétiche femelle
sɛkʊ́ Pl: sɛkɩ́nɩ n gerbe n.f.
sɛkʊʊ idéo lourd, -e Aburóófu waagɩ́lɩ sɛkʊʊ káma wángɩlɩ́ɩ ɖíi. Aburofu est trop lourd parce qu'il mange trop.
sɛlɩ́ɩ v soulever Kááyá kááyá-dʊ́ʊ wɛɛzɛlɩ wáámɩ́lá sáákɩ. Le transporteur des choses a soulevé le sac de maïs.
sɛm idéo lourd, -e Ɩjɔɔ́ɔ sɛm nyazɩ gaarí sáákɩ. Il est lourd comme un sac de gari.
sɛmʊʊ́ Pl: sɛmɩ́nɩ n roussette n.f.
sɛndɛ́lɔɔ́ Pl: sɛndɛ́lásɩ n variété de gombo
sɛnɖʊʊ́ n 1grappe n.f. 2nid de guêpe-maçonne
sɛ́nɩ Pl: sɛ́nɩwá n brosse pour peindre, balai n.m.
sɛnɩ-sɛ́nɩ adv beaucoup Ɩráa sɛnɩ-sɛ́nɩ wooboná koduuziya. C'est beaucoup de personnes qui ont assisté à la réunion.
sɛ́ntɛ́lɛ́ɛ́wʊ Pl: sɛ́ntɛ́lɛ́ɛ́nɩ n exercice n.m. Wɩlɩɖʊ́ waaɖʊ bíya sɛ́ntɛ́lɛ́ɛ́wʊ sukúúli-daá. L'enseignant a donné un exercice aux enfants à l'école.
sɛrɛ́tɩ v traîner par terre Fɛ́ɖɩ́rʊ wɛ́nzɛrɛ́tɩ ɩdakanwá adɛ. Le vantard traîne ses chaussures par terre.
sɛrʊʊ́ Pl: sɛrɩ́nɩ n grenouille n.f.
sɛtɩ́ v 1tailler Rúki wɛɛzɛ́tɩ ɩdɛ́ɛ kɩ́ŋmaakʊ́ na laámɩ. Rouki a taillé son crayon avec la lame. 2peler, éplucher Kíɖíím lanɖʊ́ wɛɛzɛ́tɩ fudúu. La bonne femme a pelé l'igname.
sɛ́yɩ n signature n.f. Máálá sɛ́yɩ tákaraɖá-rɔɔzɩ́. J'ai signé sur le papier.
sɛ́yɩ lám v signer
sɛ́yɩ n signature n.f. Máálá sɛ́yɩ tákaraɖá-rɔɔzɩ́. J'ai signé sur le papier.
sɛ́yɩ lám v signer
sɛyɩ-sɛ́yɩ n crevette n.f.