Browse Tem


t


tɛ́ɛ v 1devancer Wɛɛdɛ ma nɩ́báawʊ ɩɖɛ́ɛ kɩyakʊ. Il m'a devancé pour aller au marché. 2germer, pousser Wáámɩ́lá wɛɛdɛ. Le maïs a germé.
tɛɛbɔ́ńdɩ n grande ville
tɛɛbɔwʊ́ɖɛ Pl: tɛɛbɔwá n boule de terre Variante : Bafilo
tɛ́ɛ́dɩ n 1terre n.f. Kuu tɛ́ɛ́dɩ nzúúri kpáńgbáḿ. Ramasse de la terre pour remblayer la cuisine. 2ville n.f. Sɔgɔɖeyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ kɛ́ɛ aɖííni tɛ́ɛ́dɩ gɛ. Sokodé est une ville religieuse. 3pays n.m. Laarúbu tɛ́ɛ́dɩ weeɖi keɖee bɔ́ɔlɩ. Hier le pays arabe a gagné le match du football.
tɛ́ɛ́dɩ bú habitant n.m.
tɛ́ɛ́dɩ tɩ́ŋa frontière n.f.
tɛ́ɛ́dɩ n 1terre n.f. Kuu tɛ́ɛ́dɩ nzúúri kpáńgbáḿ. Ramasse de la terre pour remblayer la cuisine. 2ville n.f. Sɔgɔɖeyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ kɛ́ɛ aɖííni tɛ́ɛ́dɩ gɛ. Sokodé est une ville religieuse. 3pays n.m. Laarúbu tɛ́ɛ́dɩ weeɖi keɖee bɔ́ɔlɩ. Hier le pays arabe a gagné le match du football.
tɛ́ɛ́dɩ bú habitant n.m.
tɛ́ɛ́dɩ tɩ́ŋa frontière n.f.
tɛ́ɛ́dɩ n 1terre n.f. Kuu tɛ́ɛ́dɩ nzúúri kpáńgbáḿ. Ramasse de la terre pour remblayer la cuisine. 2ville n.f. Sɔgɔɖeyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ kɛ́ɛ aɖííni tɛ́ɛ́dɩ gɛ. Sokodé est une ville religieuse. 3pays n.m. Laarúbu tɛ́ɛ́dɩ weeɖi keɖee bɔ́ɔlɩ. Hier le pays arabe a gagné le match du football.
tɛ́ɛ́dɩ bú habitant n.m.
tɛ́ɛ́dɩ tɩ́ŋa frontière n.f.
tɛɛgbɛdɩɖɛ n terre noire fertile
tɛɛjɔɔ́ Pl: tɛɛjásɩ n fondation n.f.
tɛ́ɛrɛ́ Pl: tɛ́ɛrɛ́wá n matin n.m.
tɛ́ɛ́vɛ́ɛrɛ́ n avril n.m. (le mois où on débroussaille le champ)
tɛɛvʊ́lɔ́ɔ́ Pl: tɛɛvʊ́lásɩ n origine n.f.
tɛɛwʊ́ v tromper, mentir (pas exprès) Nyɛ́ɛ́dɛ́ɛ́wʊ sɩ ńdasaa tá. Tu mens que tu ne t'es pas encore marié.
tɛ́ɛ́wʊ Pl: tɛ́ɛ́nɩ n 1pluie n.f. Tɛ́ɛ́wʊ wánnɩɩ́. Il pleut. 2nature n.f.
tɛ́ɛ́wʊ fém faire jour Tɛ́ɛ́wʊ weevé. Il fait jour.
tɛ́ɛ́wʊ Pl: tɛ́ɛ́nɩ n 1pluie n.f. Tɛ́ɛ́wʊ wánnɩɩ́. Il pleut. 2nature n.f.
tɛ́ɛ́wʊ fém faire jour Tɛ́ɛ́wʊ weevé. Il fait jour.
tɛɛzɩ́ v 1terminer Ɖɛ́ɛ́dɛ́ɛ́zɩ ɖádɩ́mɛ́rɛ. Nous avons terminé notre travail. 2continuer Cere, kɔnɩ ɖɩtɛ́ɛ́zɩ ɖávááwɩ́ɩ. Demain, viens, nous allons continuer notre conversation. 3tuer Wɛɛdɛ́ɛ́zɩ kelinbíré. Il a tué la poule.
tɛkʊ́-tɛkʊ́ idéo à plat Ɖʊ ɖɛ́nɩ tɛkʊ́-tɛkʊ́. Mets le bois à plat
tɛ́lɛ́lɛ́ Pl: tɛ́lɛ́lɛ́wá n assiette n.f., plat n.m.
tɛlɛ́m₁ cf: tɛlɛ́ŋ.
tɛlɛ́m₂ v. disparaître. Tɛlɛ́m mááza-daá ɖasam. Disparaît vite de ma vue.
tɛ́lɛ́má n disparition par enchantement
tɛlɛndɩ́ v 1flotter Kpɩ́ɩ́rʊ́ʊ wɛ́ndɛlɛndɩ́ lɩ́m-rɔ. La pirogue flotte sur l'eau. 2être à la surface Núm tɛlɛndɛ́ɛ ɖóózɩ-rɔ. L'huile est à la surface de la sauce.
tɛlɛ́ŋ v
tɛlɛsɩ́ v adosser Wɩlɩɖʊ́ wɛɛdɛ́lɛsɩ tɩɩwʊ́ kutoluú. L'enseignant s'est adossé contre le pied de l'arbre.
tɛlɛ́sɩ v égarer Ábííba wɛɛdɛlɛ́sɩ inewáa kɩyakʊ-daá. Abiba a égaré ses petits frères au marché.
tɛlɛ́sɩ́rʊ Pl: tɛlɛ́sɩ́ráa n celui qui égare son prochain