Browse Tem


t


tɛlɩ́ɩ v éventrer un animal Baabá wɛɛdɛlɩ́ féwu. Le vieux a éventré le mouton.
tɛ́m v finir, terminer Mɛ́ɛ́dɛ́ mádɩ́mɛ́rɛ. J'ai fini mon travail.
bɩ́ndɛ́m bɩlá adv inévitablement
tɛndʊʊ́ Pl: tɛndɩ́nɩ n barbe n.f. Baabá waavʊ́ ɩdɛndʊʊ́. Papa a coiffé sa barbe.
tɛ́nɩ n signe annonciateur
tɛŋɛ́rɛ n sorte de natte en raphia Variante : Bafilo
tɛrɛ-tɛrɛ idéo plat Mawaalʊ́-dɛ́ɛ laadɔ́ɔ cɔɔ́ɔ tɛrɛ-tɛrɛ. Le terrain de mon mari est plat.
tɛrɛndɩ́ v se poser massivement Cɩ́báánɩ woozu tɩtɛrɛndɩ ɖaána-daá. Les sauterelles se sont posées massivement dans la maison.
tɛ́rɛ́wɛ́rɛ́ n nom d'un clan tem
tɛrʊʊ́ Pl: tɛrɩ́nɩ n tortue marine
tɛrʊʊ́ Pl: tɛrɩ́nɩ n tortue d'eau
tɛsɩ́ v traverser Baabá wɛɛdɛ́sɩ buwá. Papa a traversé la rivière.
tɛ́tɛ́ n test n.m., examen n.m.
tɛ́tɛ́ tɔ́ɔ élection n.f.
tɛ́tɛ́ n test n.m., examen n.m.
tɛ́tɛ́ tɔ́ɔ élection n.f.
tɛtɩ́ v rassembler en grande foule Ɩráa tɛ́tɛɛ wúro-dɛ́ɛ wɔnɔɔ́-dáa. Les gens se sont rassemblés en grande foule dans la cour du chef.
tɛzɩ́ɩ v pousser Nkɛtɛzɩ́ ma. Ne me pousse pas.
tigéŋ́-géŋ́ idéo rester court, rester là où on est
tií v frotter (laver une partie de son corps par. ex d'un enfant) Naaná weedíi bú kɩcɛ́. Maman a frotté l'enfant avec l'éponge.
tííbí n héritage n.m.
tííbí ɖíi v hériter
tííbí n héritage n.m.
tííbí ɖíi v hériter
tííbí-dʊ́ʊ Pl: tííbí-dɩnáa n héritier n.m.
tíígɔ́ɔ n la reine des termites
tiimúkú n don n.m. Baabá waalá ma cɛɛcɛ́ tiimúkú. Papa m'a fait un don d'un vélo.
tíínáápa n pilchard n.m.
tiíre n voyage n.m.
tííre n termite n.f.