tɔwʊ́ʊ v 1manger Múúsá wɔ́ndɔwʊ́ʊ ŋmaawʊ́. Moussa mange le riz. 2mâcher Bɛɛm nŋɩ́nɩ́ bú wɔ́ndɔwʊ́ʊ cʊ́ńgɔm nɛ́. Regarde comment l'enfant mâche le chewing-gum.