fɛɛzɩrɛ n 1repos n.m. Bɩ́nbɔɔzɩ́ nya fɛɛzɩrɛ; káma, bínbisí nyáázá nɛ́. Il te faut du repos comme tu as le vertige. 2vacances n.f.pl. Sukúúli bíya-dɛ́ɛ fɛɛzɩrɛ nɩ́bááwʊ wɛɛdɛ́. Les vacances des élèves sont terminées. 3retraite n.f. Majaa waamʊ ɩdɛ́ɛ tɩmɛ́rɛ fɛɛzɩrɛ bínje. Mon papa a eu sa retraite cette année. 4paix n.f. Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ fɛɛzɩrɛ ɩcɔ́ɔ́ná mɩ́ɩ. Que la paix de Dieu soit avec vous. 5liberté n.f. Saláámá sɔɔlɛ́ɛ fɛɛzɩrɛ káma woodúu yɩlá. Salama veut la liberté car elle a poussé les seins. 6prospérité n.f. Toogóo waadála kɩdɛ́ɛ fɛɛzɩrɛ-dɛ́ɛ sáátɩ. Togo est à sa période de prospérité.
fɛɛzɩrɛ mʊ́ʊ prendre la retraite