lɔɔzɩ́ v 1conduire Akíḿ wɔ́nlɔɔzɩ́ akpa nʊvɔ́rɛ. Akim conduit le pneu. 2galoper Baabá wɔ́nlɔɔzɩ́ ɖeére bɔɔ́lɩ kadɔ́ɔ-daá. Papa galope le cheval dans le terrain. 3propulser Bú wɔ́nlɔɔzɩ́ akpa. L'enfant propulse la roue. 4expédier quelqu'un à quelque part à titre punitif Súle-dɛ́ɛ anɩdɔmɩ́tɩ-rɔ gɛ bɔɔlɔ́ɔ́zɩ yɩ ɩɖawaalɩnáa-jɔ́ Gana. C'est à cause du banditisme de Soulé que l'on l'a expédié chez ses frères au Ghana.