tɩmɛ́rɛ Pl: tɩmɛ́ n travail n.m., service n.m.
tɩmɛ́rɛ cáádɩ quête de travail
tɩmɛ́rɛ lám v travailler
tɩmɛ́rɛ yaalanɖɛ́ atelier n.m.
tɩmɛ́rɛ yuwúu obtenir un travail