fʊnɩ́ v 1décortiquer Ɖáávʊ́nɩ wáámɩ́lá fɔɔ́-daá. On a décortiqué le maïs dans le champ. 2insulter Ɖijíńɖe waavʊ́nɩ ɩgɔɔ wenbí ɩwɛ na ɩvɛ́yɩ́ nɛ́. Le fou a insulté sa mère jusqu'au dernier degré.