tɔ́m 1n parole n.f. 2n histoire n.f. 3v querelle n.f., dispute n.m., affaire n.f.,; dire Tɔ ma wentí nyɔzɔɔlɛ́ɛ nɛ́. Dis-moi ce que tu veux.
tɔ́m bíya kpeewú dictionnaire n.m.
tɔ́m bɩɩzɩ́ affranchir un jugement
tɔ́m bɔwʊ́ɖɛ phrase n.f.
tɔ́m bú mot n.m.
tɔ́m cáádɩ v provoquer, chercher querelle
tɔ́m cɛ́m retirer une plainte
tɔ́m cɩrɩ́ɩ v résumer
tɔ́m fɔ́m v critiquer
tɔ́m fɔ́ɔ́rɛ le fond du problème
tɔ́m fúu être impartial
tɔ́m fʊ́ʊ́dɩ jugement n.m.
tɔ́m kɛɛzɩ raconter une histoire en guise d'illustration
tɔ́m kɛɛzɩrʊ́ historien, -ne n.m./f.
tɔ́m kʊlʊ́ʊ retirer une plainte
tɔ́m kʊsɩ́ reporter une plainte
tɔ́m kʊ́ʊ v condamner
tɔ́m kʊʊrɩ́ v juger, rendre un verdict
tɔ́m narɩ́ɩ v critiquer
tɔ́m tasɩ́ v reprocher, conseiller
tɔ́m yaavʊʊɖɛ́ cour de justice
tɔ́m yaazɩ v expliquer, détailler
tɔ́m zɩkʊ́ tort