kɔɖɛyɩ́ n forte envie, fort désir Kɔɖɛyɩ́-dʊ́ʊ waaŋmɩ́ɩ́lɩ sɔ́m. L'enfant envieux a volé de la viande.
kɔɖɛyɩ́ kʊ́ʊ v satisfaire
kɔɖɛyɩ́ lɩɩ́ être déprimé, -e
kɔɖɛyɩ́ sɩ́m être satisfait, -e, être dégoûté, -e