tɛ́ɛ́dɩ n 1terre n.f. Kuu tɛ́ɛ́dɩ nzúúri kpáńgbáḿ. Ramasse de la terre pour remblayer la cuisine. 2ville n.f. Sɔgɔɖeyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ kɛ́ɛ aɖííni tɛ́ɛ́dɩ gɛ. Sokodé est une ville religieuse. 3pays n.m. Laarúbu tɛ́ɛ́dɩ weeɖi keɖee bɔ́ɔlɩ. Hier le pays arabe a gagné le match du football.
tɛ́ɛ́dɩ bú habitant n.m.
tɛ́ɛ́dɩ tɩ́ŋa frontière n.f.