sɔɔlɩ́m n 1amour n.m. Mána mawaalʊ́ ɖɛ́dɛ́ɛ sɔɔlɩ́m wɔɔɖɔ́ɔ. L'amour entre moi et mon mari est grand. 2volonté n.f. Na Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ sɔɔlɩ́m-daá gɛ wooyuú bú. C'est par la volonté de Dieu qu'elle a eu cet enfant.