ɖaḿ Pl: ɖamɩ́nɩ n chambre n.f.
ɖaḿ ɩgɔɔ l'intérieur de la chambre
ɖaḿ maarʊ́ maçon n.m.
ɖaḿ wɔnɔɔ́ porte n.f.
ɖaḿ-dɛ́ɛ adɛ-bɔ́ fondation n.f.