wɩ́sɩ n soleil n.m.
wɩ́sɩ ɖaagalɩɩɖɛ́ Est n.m.
wɩ́sɩ ɖaagazalaɖɛ́ Ouest n.m.
wɩ́sɩ na ɩsɔ́ɔ́ja éclipse n.f.
wɩ́sɩ yáa levée du soleil
wɩ́sɩ yaagalɩɩɖɛ́ Est n.m.
wɩ́sɩ yaagazalaɖɛ́ Ouest n.m.