mɛɛdɩrɛ Pl: amɛɛdá n plainte n.f., lamentation n.f. Bíya nize dɛ́ɛ mɛɛdɩrɛ waalá ma nabʊ́rʊ mɔ́dɔ́nʊʊ́-daá. La plainte de la grand-mère m'a tellement émue.
mɛɛdɩnáa se lamenter à Mɛ́nmɛɛdɩnáa Ɩsɔ́ɔ sɩ ɩ́fá ma alaafɩ́ya. Je me lamente à Dieu de me donner la santé.