nɔɔdaká Pl: nɔɔdakásɩ n 1groupe n.m., union n.f., syndicat n.m., association n.f. Bánÿaá ɖɛ́dɛ́ɛ nɔɔdaká sɩsɩ CL Tem. Notre association s'appelle CL Tem. 2solidarité n.f. Nɔɔdaká rɔɔzɩ́ gɛ ɖáábɩ́ɩ́zɩ ɖɩfára bɩtɛ́. C'est à cause de la solidarité que nous avons pu finir le champ.