tɩtɛ n nul, -le, vaurien n.m. , mauvais n.m. Nyɛ́gɛ́ɛ tɩtɛ gɛ? Es-tu nul?
tɩtɛ bɛɛŋɩrɛ́ embêtement n.m.
tɩtɛ bɛɛŋɩrʊ́ embêteur n.m.
tɩtɛ ńdɩ mauvais action
tɩtɛ nɖɛ mauvaise chose
tɩtɛ wɩ́rɛ jour précédent