ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ពន្យល់

 

See https://lugungu.webonary.org/dictionary-entries-explained/ for an example