वर्णमाला

 

यस भाषामा ८ वटा स्वरवर्ण र ३० वटा व्यञ्जनवर्ण गरी ३८ वटा वर्णहरू छन्:

अ आ इ उ ए ऐ ओ औ
क ख ग घ ङ
च छ ज झ
ट ठ ड ड़ ढ
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
स ह

The Example-to-English part of the dictionary is arranged alphabetically according to the above order.