ɇiinterj.¿qué?, ¿cómo?como que no escuchó—¡Ɇɇp! ¿TuꞋp baꞋx buaꞋt mɨjɨ oirɨ nap moo cham miꞋ kio? —jup tɨtda gu Josee gu Manoil. —¡Ɇi! ¿TuꞋni aap aaꞋ? —jup kaiꞋch ɨp guiꞋ.—¡Oye! ¿Qué estás haciendo allí donde no vives? —preguntó José a Manuel. —¿Cómo? ¿Qué dices? —respondió él.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *