mu jaꞋp paiꞋadv.por ahílejos—¿Paa baꞋ dɨr bhaiꞋp xi uꞋuuk guñ chaat dhi pulhiix? —jup kaiꞋch gu Pabliina. —¿Jumbha? Mu jaꞋp paiꞋ chi jia na jax jix jaiꞋch —jup kaiꞋch gu dɨꞋɨɨꞋn.—¿De dónde trajo el chile piquín mi papá? —preguntó Paulina. —¿Quién sabe? Supongo que de por ahí donde hay —contestó su mamá.Comp. demu2jaꞋp1paiꞋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *