Search results for "-pla"

-pla /plɑ⁵⁵/ n field | kampla bamboo grove 生长大片竹子的地方 | mvkyitpla fritillary field 生长很多贝母的地方
Comments (0)

 

dvgu /də³¹gu⁵⁵/ n single-plank bridge (over river rapids or across a cliff) 独木桥(悬崖峭壁上、激流上) | (Fourth Township) mvgu /mə³¹gu⁵⁵/
Comments (0)

 

lem /lɛm⁵⁵/ v silver-plate
Comments (0)