Search results for "bvngtuq"

bvngtuq /bək⁵⁵tuʔ⁵⁵/ n tattooing 文身 | bvngtuq ru get tattooed 做文身
Comments (0)

 

huai /xʷɑi⁵⁵/ v split (by chopping) 划(破) | bvngtuq huai incomplete tattoo 不完整的纹身
Comments (0)

 

ru /ru⁵⁵/ v 1chisel 2incise | bvngtuq ru draw a tattoo 做文身
Comments (0)