Search results for "cangma"

cangma /tsɑŋ³¹mɑ⁵⁵/ vi 不及物动 1be clean 干净 | cangma mvkya dirty | vngza cangma pvwa. Clean the food a little. 粮食要弄干净点. 2be pure | (First Township) chvngma /tɕəŋ³¹mɑ⁵⁵/
Comments (0)

 

jvl /ʑəl⁵⁵/ v wash | gyoq cangma jvl wash clothes 洗衣服洗得干净 | vnggeu jvlshing. I am washing my body. 我在洗澡.
Comments (0)