Search results for "caq"

caq /tsɑʔ⁵⁵/ v 1sift (with a sieve) (用筛子)筛 | gyaq pvseu pvcaaq rvt. You come sift these noodles. 你来筛这面. 2strain (tea) (茶) 滤 | cha caq
Comments (0)

 

kapcaq /kɑp⁵⁵tsɑʔ⁵⁵/ n pit (e.g. of peach); stone (桃等的)核 | seum kapcaq peach pit 桃子核
Comments (0)

 

pvcaq /pə³¹tsɑʔ⁵⁵/ 1n sieve; sifter 筛子 2v sieve; sift
Comments (0)

 

tvcaq /tə³¹tsɑʔ⁵⁵/ 1n sieve; sifter 筛子 2v sift (something particularly fine) 筛(细)
Comments (0)