Search results for "chom"

chom /tɕɔm⁵⁵/ n rob (on the road) (土匪或者坏人来途中)抢劫 | vng svra choom wa. (I heard) his things were stolen. 说他被抢了. | Archaic. 古代.
Comments (0)

 

ngom /ŋɔm⁵³/ vt 及物动 munch (e.g. on fried noodles) 吃(炒面) | pvseu pv'ngom ra. Come chomp on some fried noodles. 你来吃炒面. | Onomatapoetic. 象声词.
Comments (0)

 

ngvp /ŋəp⁵⁵/ 1vi 不及物动 chomp (大口)咬 | na dvgeui mi nv'ngvp rang. Your dog chomped me. 你的狗咬了我. 2nclf 名量 chomp (一)大口
sv'ngvp vt 及物动 make bite 使咬
Comments (0)