Search results for "chvhraq"

chvhraq /tɕə³¹xrɑʔ⁵⁵/ n throat (interior) 嗓子(口腔内部)
Comments (0)

 

chvhraq sop /tɕə³¹xrɑʔ⁵⁵ sɔp⁵⁵/ n Adam's Apple 喉结 | Literally "throat shell". 直译“喉咙壳”.
Comments (0)