Search results for "chvng'lv'chvng"

chvng'lv'chvng /tɕəŋ⁵⁵lə³¹tɕəŋ⁵⁵/ adv sound of dripping water 水滴的样子 | ngang chvng'lv'chvng vtoq. The water goes drip drop. 水“哗哗”地滴落. | Onomatapoetic. 象声词.
Comments (0)