Search results for "chvngba"

bal /bɑl⁵³/ v twinkle 闪亮 | chvngbal bal lightning flashes 打闪
Comments (0)

 

chvngba /tɕəŋ³¹bɑ⁵³/ n mud 泥巴
Comments (0)

 

chvngbal /tɕəŋ³¹bɑl⁵³/ n lightning 闪电 | chvngbal bal lightning flashes 打闪
Comments (0)

 

laiq /lɑiʔ⁵⁵/ v flash (of lightning) 闪(电) | lakur laiq a big bolt of lightning 大闪 | chvngbal laiq lightning flashes 闪电
Comments (0)