Search results for "daba"

daba /dɑ³¹bɑ⁵⁵/ n strong man; heroic warrior 体力强壮的人;英雄
Comments (0)

 

Dvbvleu /də³¹bə³¹lɯ⁵³/ top 地名 Dabaleu village (Kelaolong River valley) 迪布里(克劳洛河谷村名)
Comments (0)

 

Dvbvleu rvmei /də³¹bə³¹lɯ⁵³ rə³¹məi⁵³/ top 地名 Dabaleu river 迪布里河(克劳洛河谷村名)
Comments (0)