Search results for "demsheu"

demsheu /dɛp⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 communicate; be in touch (with someone) 于(某人)联系 | (First Township) lvnsheu /lət⁵⁵ɕɯ³¹/ | (Fourth Township) tepsheu /tɛp⁵⁵ɕɯ³¹/
Comments (0)