Search results for "dvbvng"

dvbvng /də³¹bəŋ⁵⁵/ n 1deaf person 哑巴 2fool; idiot 傻子
Comments (0)

 

pvgyu /pə³¹ɟu⁵⁵/ n type of large bird 一种大鸟 | pvgyu dvbvng "stupid pvgyu" (a particular sub-species) pvgyu 的种类
Comments (0)