Search results for "dvji"

dvji /də³¹ʑi⁵⁵/ n snowcock (Tetraogallus tibetanus) 雪鸡
Comments (0)

 

Dvjingdvm /də³¹ʑiŋ⁵⁵dəm⁵⁵/ top 地名 Dajingdam (Third Township village) 迪京当(三乡村名) | (First Township) Dvjeungdvm /Də³¹ʑɯŋ⁵⁵dəm⁵⁵/
Comments (0)

 

dvjitsheu /də³¹ʑit⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 bunch together (of woven fabric) 挤在一处(编织品) > jit
Comments (0)