Search results for "dvngmei"

dvngmei /dəŋ³¹məi⁵⁵/ interj 感叹 filler word 填空 | Literally "several". 直译“几个”.
Comments (0)

 

dvng- /dəŋ³¹/ adv 1so (to such a degree) 这么(程度) | dvngtei so big 这么大 2several | vdvng ni several days 几天 | dvngmei several [filler word] 几个
Comments (0)