Search results for "dvri"

dvri /də³¹ri⁵³/ n type of frog 一种青蛙
Comments (0)

 

dvreup /də³¹rɯp⁵⁵/ vi 不及物动 be blocked 封闭;封山 | (一乡)lvka tvwvn te dvrit gyi. The mountains are blocked by snow. 山被雪封了. | (First Township) dvrit /də³¹rit⁵⁵/
Comments (0)