Search results for "dvt"

dvt /dət⁵⁵/ vi 不及物动 snap off; break (e.g. of rope, thread etc.) | tvlvt dvt di. The bow-string is snapped. 弩弦断了. | soq dvt die 丢命
svdvt vt 及物动 snap 使断
Comments (0)

 

svdvt /sə³¹dət⁵⁵/ vt 及物动 snap 使断;弄断 > dvt
Comments (0)

 

saqzei /sɑ³¹zəi⁵⁵/ 1v envy; admire 羡慕 2n covetous person 好羡慕别人的东西的人 | (First Township) saqdvt /sɑʔ⁵⁵dət⁵⁵/
Comments (0)

 

soq /sɔʔ⁵⁵/ n life 生命 | soq dvt die 丢命
Comments (0)