Search results for "ebesheu"

ebesheu /ɛ⁵⁵bə³¹ɕɯ³¹/ conn 1in that case 这样的话...也 2no matter what 无论如何 | ebesheu, na pvdi beu. No matter what, you're going. 无论如何,你去吧. 3but 可是 | (Fourth Township) edisheu /ɛ⁵⁵di⁵⁵ɕɯ³¹/
Comments (0)