Search results for "geu₂"

dvgeu /də³¹gɯ⁵⁵/ 1v cover up 遮;遮掩;遮盖 | gya mi padvgeusheu. Use this to cover yourself up. 用这个遮住你自己. 2n covered item 遮蔽物
Comments (0)

 

geu /gɯ⁵⁵/ nclf 名量 animal (一)只(动物);头;匹 | pvchiq ti gung one bird 一只鸟 | (Fourth Township) gung /guŋ⁵⁵/
Comments (0)

 

ngeu /ŋɯ⁵³/ vi 不及物动 cry | nagoq ngeu ra. (I hear) the baby crying. 孩子哭了(我听见). | (First Township) neu /nɯ⁵³/
sv'ngeu vt 及物动 drive to tears 使哭
v'ngeu vi 不及物动 weep 哭出来
Comments (0)