Search results for "greng"

bugreng /bu³¹grɛŋ⁵⁵/ n hard-shell walnut (硬壳)核桃
Comments (0)

 

greng /grɛŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be hard | lung wa greng hard as a rock 和石头一样固执 | (First Township) chizvng /tɕi³¹ŋ⁵³/
svgreng vt 及物动 harden 使变硬
Comments (0)

 

svgreng /sə³¹grɛŋ⁵⁵/ vt 及物动 harden 使变硬 > greng
Comments (0)