Search results for "gyu₁"

gyu /ɟu⁵⁵/ adv down (in the downstream direction) 下面(下游方) | gyuu further down 最下面 | vng gyu le di di. He's walking down that way (downstream). 他往下面去了. | (Fourth Township) yu /ju⁵⁵/
Comments (0)

 

pvgyu /pə³¹ɟu⁵³/ vi 不及物动 be born 生(育) | waqkyeng pvgyuu luung. The piglet was just born. 小猪生了.
Comments (0)