Search results for "jang"

jang /ʑɑŋ⁵³/ nclf 名量 song, story, dance (一)首(歌、故事、跳舞) | mvnju ti jang one folksong 一首民歌
Comments (0)

 

Tinjang /tin³¹ʑɑŋ⁵³/ nprop 专有名 dog name 狗名
Comments (0)