Search results for "jaqsheu"

jaqsheu /ʑɑʔ⁵⁵ɕɯ³¹/ vi 不及物动 be brave or courageous 勇敢 | vng wa jaqsheu vcvng. He's brave. 他敢干. > vjaq
Comments (0)

 

vjaq /ə³¹ʑɑʔ⁵⁵/ vi 不及物动 dare | ewa svra vcvng le zon ma'vjaq. This kind of thing I don't dare give anyone. 这样的东西(我)不敢交给人家. | kri mvjaqsheu I don't dare ask. 我不敢问.
jaqsheu vi 不及物动 be brave 勇敢
Comments (0)